واکنش آموزش و پرورش به تنبیه با کمربند

واکنش آموزش و پرورش به تنبیه با کمربند

دبیر کل شورای عالی آموزش و پرورشبه تنبیه بدنی تعدادی دانش‌آموز با کمربند در سر صف واکنش نشان داد

واکنش آموزش و پرورش به تنبیه با کمربند

(image)

دبیر کل شورای عالی آموزش و پرورشبه تنبیه بدنی تعدادی دانش‌آموز با کمربند در سر صف واکنش نشان داد

واکنش آموزش و پرورش به تنبیه با کمربند

label, , , , , , , , , , , , , ,

About the author