واکنش آموزش و پرورش با عوامل شوخی با دانش آموز اصفهانی

واکنش آموزش و پرورش با عوامل شوخی با دانش آموز اصفهانی

واکنش آموزش و پرورش با عوامل شوخی با دانش آموز اصفهانی

مدیر روابط عمومی آموزش و پرورش استان اصفهان گفت: مقصران شوخی بی جا با دانش آموز اصفهانی و انتشار فیلم آن در فضای مجازی تا روز پنج شنبه شناسایی و معرفی می شوند.

واکنش آموزش و پرورش با عوامل شوخی با دانش آموز اصفهانی

(image)

مدیر روابط عمومی آموزش و پرورش استان اصفهان گفت: مقصران شوخی بی جا با دانش آموز اصفهانی و انتشار فیلم آن در فضای مجازی تا روز پنج شنبه شناسایی و معرفی می شوند.

واکنش آموزش و پرورش با عوامل شوخی با دانش آموز اصفهانی

label, , , , , , , , , , , , , ,

About the author