همسان‌سازی حقوق بازنشستگان منتظر رأی مجلس

همسان‌سازی حقوق بازنشستگان منتظر رأی مجلس

در روزهایی که بحث برای بررسی و تصویب برنامه ششم توسعه و بودجه سال آینده در مجلس داغ است، موضوع همسان‌سازی حقوق بازنشستگان بیش از همیشه مورد توجه قرار گرفته است.

همسان‌سازی حقوق بازنشستگان منتظر رأی مجلس

(image)

در روزهایی که بحث برای بررسی و تصویب برنامه ششم توسعه و بودجه سال آینده در مجلس داغ است، موضوع همسان‌سازی حقوق بازنشستگان بیش از همیشه مورد توجه قرار گرفته است.

همسان‌سازی حقوق بازنشستگان منتظر رأی مجلس

label, , , , , , , , , , , , , ,

About the author