نظارت بر عملکرد مدارس غیردولتی بصورت نرم افزاری انجام می شود

نظارت بر عملکرد مدارس غیردولتی بصورت نرم افزاری انجام می شود

رئیس سازمان مدارس غیردولتی مشارکت های مردمی و خانواده، از اجرای طرح جامع نظارت بر عملکرد مدارس غیردولتی بصورت سیستمی و روش نرم افزاری با همکاری مرکز نیروی انسانی خبر داد.

نظارت بر عملکرد مدارس غیردولتی بصورت نرم افزاری انجام می شود

(image)

رئیس سازمان مدارس غیردولتی مشارکت های مردمی و خانواده، از اجرای طرح جامع نظارت بر عملکرد مدارس غیردولتی بصورت سیستمی و روش نرم افزاری با همکاری مرکز نیروی انسانی خبر داد.

نظارت بر عملکرد مدارس غیردولتی بصورت نرم افزاری انجام می شود

فیلم سریال آهنگ

label, , , , , , , , , , , , , ,

About the author