نامه نوبخت به فانی

نامه نوبخت به فانی

 

نامه نوبخت به فانی برای امتیاز برابر فرزندان شهدا ..دستور رییس سازمان برنامه و بودجه فرزندان شهدا از امتیازهای برابر با جانبازان ۵٠ درصد و بالاتر برخوردار شدند. به موجب بند (الف) ماده ۴۴ قانون برنامه پنجم توسعه، فرزندان شهدا از تمامی امتیازها و مزایای مقرر در قوانین و مقررات مختلف برای جانبازان ۵٠ درصد و بالاتر (به استثناء تسهیلات خودرو، حق پرستار و کاهش ساعت کاری) برخوردارند. بر این اساس رییس سازمان برنامه و بودجه به آموزش و پرورش اعلام کرد، از آنجا که فوق‌العاده موضوع ماده (۵١) قانون جامع خدمات رسانی به ایثارگران از ابتدای سال جاری برای افراد مصرح در قانون اجرا شده، اما به فرزندان معزز شهدای شاغل در وزارت آموزش و پرورش تسری نیافته است، باید به استناد ماده (۲۳۵) قانون برنامه پنجم توسعه که در بیست‌وچهارم اسفند سال ١٣٩۴ به تصویب مجلس شورای اسلامی رسیده است، موضوع این ماده برای فرزندان شهدا که در آن وزارتخانه شاغل هستند، نیز از ابتدای سال جاری برقرار شود./ایسنا

نامه نوبخت به فانی

 

نامه نوبخت به فانی برای امتیاز برابر فرزندان شهدا ..دستور رییس سازمان برنامه و بودجه فرزندان شهدا از امتیازهای برابر با جانبازان ۵٠ درصد و بالاتر برخوردار شدند. به موجب بند (الف) ماده ۴۴ قانون برنامه پنجم توسعه، فرزندان شهدا از تمامی امتیازها و مزایای مقرر در قوانین و مقررات مختلف برای جانبازان ۵٠ درصد و بالاتر (به استثناء تسهیلات خودرو، حق پرستار و کاهش ساعت کاری) برخوردارند. بر این اساس رییس سازمان برنامه و بودجه به آموزش و پرورش اعلام کرد، از آنجا که فوق‌العاده موضوع ماده (۵١) قانون جامع خدمات رسانی به ایثارگران از ابتدای سال جاری برای افراد مصرح در قانون اجرا شده، اما به فرزندان معزز شهدای شاغل در وزارت آموزش و پرورش تسری نیافته است، باید به استناد ماده (۲۳۵) قانون برنامه پنجم توسعه که در بیست‌وچهارم اسفند سال ١٣٩۴ به تصویب مجلس شورای اسلامی رسیده است، موضوع این ماده برای فرزندان شهدا که در آن وزارتخانه شاغل هستند، نیز از ابتدای سال جاری برقرار شود./ایسنا

نامه نوبخت به فانی

ابزار رسانه

label, , , , , , , , , , , , , ,

About the author