میزان افزایش #حقوق‌ها در سال آینده

میزان افزایش #حقوق‌ها در سال آینده

⭕️ میزان افزایش #حقوق‌ها در سال آینده

 

👈بنابر جلسه کمیسیون تلفیق مجلس شورای اسلامی میزان افزایش حقوق و دستمزد کارکنان دولت برای سال آینده بین ۱۰ تا ۱۸ درصد به تناوب و بر اساس میزان دریافتی سال ۱۳۹۶ به تصویب رسید که بازه حقوقی بین ۱.۵ تا ۵ میلیون تومان را در بر می‌گیرد.
🔸بر اساس این مصوبه که پس از بررسی و تصویب در صحن مجلس، مستلزم تایید شورای نکهبان نیز می‌باشد به قرار زیر است:

▪️میزان دریافتی بین ۱.۵ تا ۲میلیون تومان
👈معادل ۱۸درصد

▪️میزان دریافتی بین ۲ تا ۲.۵ میلیون تومان
👈 معادل ۱۷ درصد

▪️میزان دریافتی بین ۲.۵ تا ۳ میلیون تومان
👈معادل ۱۶ درصد

▪️میزان دریافتی بین ۳ تا ۳.۵ میلیون تومان
👈معادل ۱۵درصد

▪️میزان دریافتی بین ۳.۵ تا ۴ میلیون تومان
👈معادل ۱۴ درصد

▪️میزان دریافتی بین ۴ تا ۴.۵ میلیون تومان
👈 معادل ۱۳ درصد

▪️میزان دریافتی بین ۴.۵ تا ۵ میلیون تومان
👈معادل ۱۲ درصد

▪️میزان دریافتی بالاتر از ۵ میلیون تومان
👈معادل ۱۰ درصد

میزان افزایش #حقوق‌ها در سال آینده

⭕️ میزان افزایش #حقوق‌ها در سال آینده

 

(image) بنابر جلسه کمیسیون تلفیق مجلس شورای اسلامی میزان افزایش حقوق و دستمزد کارکنان دولت برای سال آینده بین ۱۰ تا ۱۸ درصد به تناوب و بر اساس میزان دریافتی سال ۱۳۹۶ به تصویب رسید که بازه حقوقی بین ۱.۵ تا ۵ میلیون تومان را در بر می‌گیرد.
(image) بر اساس این مصوبه که پس از بررسی و تصویب در صحن مجلس، مستلزم تایید شورای نکهبان نیز می‌باشد به قرار زیر است:

▪️میزان دریافتی بین ۱.۵ تا ۲میلیون تومان
(image) معادل ۱۸درصد

▪️میزان دریافتی بین ۲ تا ۲.۵ میلیون تومان
(image) معادل ۱۷ درصد

▪️میزان دریافتی بین ۲.۵ تا ۳ میلیون تومان
(image) معادل ۱۶ درصد

▪️میزان دریافتی بین ۳ تا ۳.۵ میلیون تومان
(image) معادل ۱۵درصد

▪️میزان دریافتی بین ۳.۵ تا ۴ میلیون تومان
(image) معادل ۱۴ درصد

▪️میزان دریافتی بین ۴ تا ۴.۵ میلیون تومان
(image) معادل ۱۳ درصد

▪️میزان دریافتی بین ۴.۵ تا ۵ میلیون تومان
(image) معادل ۱۲ درصد

▪️میزان دریافتی بالاتر از ۵ میلیون تومان
(image) معادل ۱۰ درصد

میزان افزایش #حقوق‌ها در سال آینده

label, , , , , , , , , , , , , ,

About the author