مهم

مهم


جزییات بخشنامه
☄️خبر مهم

قابل توجه
دبیران
آموزگاران

معلمان
مدیران.

کسانیکه سابقه قبل از استخدام سربازی دارند

و قبل از سال ۱۳۶۹ سابقه تربیت معلم
در اسرع وقت جهت پرداخت بدهی بازنشستگی به امور اداری مراجعه کنند. درصورت مراجعه نکردن . عواقب آن با ذینفع می باش

مهم


جزییات بخشنامه
☄️خبر مهم

قابل توجه
دبیران
آموزگاران

معلمان
مدیران.

کسانیکه سابقه قبل از استخدام سربازی دارند

و قبل از سال ۱۳۶۹ سابقه تربیت معلم
در اسرع وقت جهت پرداخت بدهی بازنشستگی به امور اداری مراجعه کنند. درصورت مراجعه نکردن . عواقب آن با ذینفع می باش

مهم

label, , , , , ,

About the author