مشکل حقوق

مشکل بر سر راه  افزایش حقووق کارمندان  ۱۳۹۵ سخنگوی دولت درباره بودجه ۹۵ گفت: اگر بودجه در همین سال به تصویب نرسد، قطعا افزایشی که برای بازنشستگان و کارمندان گفتیم از ابتدای سال ۹۵ عملیاتی نمی شود. امیدوارم بدون ارائه لایحه چند دوازدهم بودجه به نتیجه برسد. اگر بودجه تا هفته سوم فرودین به ما […]

کیمیا دانلود

خبر اسلامی

label, , , , , , , , , ,

About the author