مشکلات استخدامی ها به دست وزیر حل نشد/ معلمان دست به دامن روحانی!

مشکلات استخدامی ها به دست وزیر حل نشد/ معلمان دست به دامن روحانی!

استخدام.

علی اصغر فانی، اسفندماه ۹۳ مجوز برگزاری آزمون استخدامی وزارت آموزش و پرورش را دریافت کرد. ۳۷۰۰ نفر در این آزمون پذیرفته شدند اما حالا حاشیه های این آزمون به ریاست جمهوری نیز کشید شده است.

مشکلات استخدامی ها به دست وزیر حل نشد/ معلمان دست به دامن روحانی!

(image) .

علی اصغر فانی، اسفندماه ۹۳ مجوز برگزاری آزمون استخدامی وزارت آموزش و پرورش را دریافت کرد. ۳۷۰۰ نفر در این آزمون پذیرفته شدند اما حالا حاشیه های این آزمون به ریاست جمهوری نیز کشید شده است.

مشکلات استخدامی ها به دست وزیر حل نشد/ معلمان دست به دامن روحانی!

اتومبیل

label, , , , , , , , , , , , , ,

About the author