مجلس موضوع «تغییر تقویم آموزشی» مدارس را پیگیری می‌کند

مجلس موضوع «تغییر تقویم آموزشی» مدارس را پیگیری می‌کند

خبرگزاری فارس: مجلس موضوع «تغییر تقویم آموزشی» مدارس را پیگیری می‌کند

عضو کمیسیون آموزش و تحقیقات مجلس شورای اسلامی گفت: اگر بحث تغییر تقویم آموزشی جدی شود، این کمیسیون ورود می‌کند و بُعد نظارتی خود را انجام می‌دهد.

مجلس موضوع «تغییر تقویم آموزشی» مدارس را پیگیری می‌کند

(image)

عضو کمیسیون آموزش و تحقیقات مجلس شورای اسلامی گفت: اگر بحث تغییر تقویم آموزشی جدی شود، این کمیسیون ورود می‌کند و بُعد نظارتی خود را انجام می‌دهد.

مجلس موضوع «تغییر تقویم آموزشی» مدارس را پیگیری می‌کند

label, , , , , , , , , , , , , ,

About the author