ماده۵۱قانون جامع خدمات‌رسانی به ایثارگران و تبعیض در اجرای آن توسط آموزش و پرورش

ماده۵۱قانون جامع خدمات‌رسانی به ایثارگران و تبعیض در اجرای آن توسط آموزش و پرورش

آموزش و پرورش

نامه جمعی از فرزندان شاهد شاغل در آموزش و پرورش: وقتی می بینیم که خواهران و برادران ما در دیگر وزارتخانه ها و سازمان ها چندین ماه است از مزایای این ماده قانونی بهره مند هستند تحمل درد تبعیض بیش از بیش سخت تر می شود

ماده۵۱قانون جامع خدمات‌رسانی به ایثارگران و تبعیض در اجرای آن توسط آموزش و پرورش

(image)

نامه جمعی از فرزندان شاهد شاغل در آموزش و پرورش: وقتی می بینیم که خواهران و برادران ما در دیگر وزارتخانه ها و سازمان ها چندین ماه است از مزایای این ماده قانونی بهره مند هستند تحمل درد تبعیض بیش از بیش سخت تر می شود

ماده۵۱قانون جامع خدمات‌رسانی به ایثارگران و تبعیض در اجرای آن توسط آموزش و پرورش

فیلم سریال آهنگ

label, , , , , , , , , , , , , ,

About the author