فوق العاده

برقراری فوق العاده ویژه بند ۱۰ ماده ۶۸ قانون مدیریت خدمات کشوری به شماره بخشنامه : ۲۴/۷۱۰    تاریخ بخشنامه : ۰۲/۱۲/۹۴ برای اجرا ابلاغ گردید. دانلود بخشنامه

باشگاه خبری ورزشی

سیستم اطلاع رسانی

label, , , , , , , , , ,

About the author