فهرست 31 نفره از بدهکاران بانک سرمایه با بدهی 8 هزار میلیارد تومان/بازداشت 42 نفر متهم در پرونده بانک سرمایه و صندوق ذخیره فرهنگیان

فهرست 31 نفره از بدهکاران بانک سرمایه با بدهی 8 هزار میلیارد تومان/بازداشت 42 نفر متهم در پرونده بانک سرمایه و صندوق ذخیره فرهنگیان
خبر فوری

فهرست 31 نفره از بدهکاران بانک سرمایه با بدهی 8 هزار میلیارد تومان/بازداشت 42 نفر متهم در پرونده بانک سرمایه و صندوق ذخیره فرهنگیان

خبر فوری
فهرست 31 نفره از بدهکاران بانک سرمایه با بدهی 8 هزار میلیارد تومان/بازداشت 42 نفر متهم در پرونده بانک سرمایه و صندوق ذخیره فرهنگیان

label, , , , , , , , , , , , , ,

About the author