عزل و نصب‌های دقیقه آخری آقای وزیر/ 4 مدیر آموزش و پرورشی در یک روز عزل شدند

عزل و نصب‌های دقیقه آخری آقای وزیر/ 4 مدیر آموزش و پرورشی در یک روز عزل شدند
کندو

عزل و نصب‌های دقیقه آخری آقای وزیر/ 4 مدیر آموزش و پرورشی در یک روز عزل شدند

کندو
عزل و نصب‌های دقیقه آخری آقای وزیر/ 4 مدیر آموزش و پرورشی در یک روز عزل شدند

label, , , , , , , , , , , , , ,

About the author