عدم امكان تحصيل همكاران دردومين مقطع تحصيلي از سال تحصيلي جديد

عدم امكان تحصيل همكاران دردومين مقطع تحصيلي از سال تحصيلي جديد

خبرگزاری پانا+

رئيس اموراداري اداره كل آموزش وپرورش خراسان شمالي در جمع مديران فاروجي گفت:برطبق مصوبه مجلس فقط همكاران آموزشي ،مي توانند از يك ماه مرخصي با حقوق در حج واجب استفاده نمايند

عدم امكان تحصيل همكاران دردومين مقطع تحصيلي از سال تحصيلي جديد

(image)

رئيس اموراداري اداره كل آموزش وپرورش خراسان شمالي در جمع مديران فاروجي گفت:برطبق مصوبه مجلس فقط همكاران آموزشي ،مي توانند از يك ماه مرخصي با حقوق در حج واجب استفاده نمايند

عدم امكان تحصيل همكاران دردومين مقطع تحصيلي از سال تحصيلي جديد

label, , , , , , , , , , , , , ,

About the author