شهدا معلمان عزت و آزادگی جوامع بشری هستند/ فضای دفاع مقدس باید به درون شهرها انتقال یابد

شهدا معلمان عزت و آزادگی جوامع بشری هستند/ فضای دفاع مقدس باید به درون شهرها انتقال یابد
دفاع مقدس

شهدا معلمان عزت و آزادگی جوامع بشری هستند/ فضای دفاع مقدس باید به درون شهرها انتقال یابد

دفاع مقدس
شهدا معلمان عزت و آزادگی جوامع بشری هستند/ فضای دفاع مقدس باید به درون شهرها انتقال یابد

label, , , , , , , , , , , , , ,

About the author