شرایط نابسامان مدارس مسکن مهر پاتتخت/ به مشکلات فضای آموزشی در مناطق ۲۱، ۲۲، پرند و پردیس رسیدگی شود

شرایط نابسامان مدارس مسکن مهر پاتتخت/ به مشکلات فضای آموزشی در مناطق ۲۱، ۲۲، پرند و پردیس رسیدگی شود
رکنا

شرایط نابسامان مدارس مسکن مهر پاتتخت/ به مشکلات فضای آموزشی در مناطق ۲۱، ۲۲، پرند و پردیس رسیدگی شود

رکنا
شرایط نابسامان مدارس مسکن مهر پاتتخت/ به مشکلات فضای آموزشی در مناطق ۲۱، ۲۲، پرند و پردیس رسیدگی شود

label, , , , , , , , , , , , , ,

About the author