سخنگوى دولت: هفته آینده برای فرهنگیان اخبار خوبی داریم

سخنگوى دولت: هفته آینده برای فرهنگیان اخبار خوبی داریم

معلم

نوبخت از خبر خوب دولت برای پرداخت مطالبات فرهنگیان خبر داد.

سخنگوى دولت: هفته آینده برای فرهنگیان اخبار خوبی داریم

(image)

نوبخت از خبر خوب دولت برای پرداخت مطالبات فرهنگیان خبر داد.

سخنگوى دولت: هفته آینده برای فرهنگیان اخبار خوبی داریم

label, , , , , , , , , , , , , ,

About the author