رویکرد اصلی آموزش و پرورش تربیت قرآنی و ترویج فرهنگ ایثار و شهادت در مدارس است

رویکرد اصلی آموزش و پرورش تربیت قرآنی و ترویج فرهنگ ایثار و شهادت در مدارس است
دفاع مقدس

رویکرد اصلی آموزش و پرورش تربیت قرآنی و ترویج فرهنگ ایثار و شهادت در مدارس است

دفاع مقدس
رویکرد اصلی آموزش و پرورش تربیت قرآنی و ترویج فرهنگ ایثار و شهادت در مدارس است

label, ,

About the author