روحانی: حقوق بگیران میلیونی عزل شوند

روحانی: حقوق بگیران میلیونی عزل شوند

روحانی

رییس جمهوری طی دستوری از معاون اول خود خواست تا در اسرع وقت همه موارد تخلف و هرگونه سوء استفاده در خصوص حقوق و پاداش های پرداختی به مدیران در دستگاه های اجرایی را شناسایی نموده، و وجوهی که به ناحق پرداخت شده به بیت المال مسترد و مدیران متخلف عزل شوند.

روحانی: حقوق بگیران میلیونی عزل شوند

(image)

رییس جمهوری طی دستوری از معاون اول خود خواست تا در اسرع وقت همه موارد تخلف و هرگونه سوء استفاده در خصوص حقوق و پاداش های پرداختی به مدیران در دستگاه های اجرایی را شناسایی نموده، و وجوهی که به ناحق پرداخت شده به بیت المال مسترد و مدیران متخلف عزل شوند.

روحانی: حقوق بگیران میلیونی عزل شوند

خبر جدید

label, , , , , , , , , , , , , ,

About the author