رئیس جمهور «اجبار» در انتخاب رشته را بایکوت کرد

رئیس جمهور «اجبار» در انتخاب رشته را بایکوت کرد

خبرگزاری فارس: رئیس جمهور «اجبار» در انتخاب رشته را بایکوت کرد

موضوع اجبار در هدایت تحصیلی دانش‌آموزان با ورود رئیس جمهور و اعلام اینکه نباید دانش‌آموزان را در موضوع انتخاب رشته اجبار کنیم بلکه باید آنها را هدایت کنیم، بسته شد.

رئیس جمهور «اجبار» در انتخاب رشته را بایکوت کرد

(image)

موضوع اجبار در هدایت تحصیلی دانش‌آموزان با ورود رئیس جمهور و اعلام اینکه نباید دانش‌آموزان را در موضوع انتخاب رشته اجبار کنیم بلکه باید آنها را هدایت کنیم، بسته شد.

رئیس جمهور «اجبار» در انتخاب رشته را بایکوت کرد

موبایل دوستان

label, , , , , , , , , , , , , ,

About the author