رئیس جدید مرکز اطلاع رسانی و روابط عمومی وزارت آموزش و پرورش معرفی شد

رئیس جدید مرکز اطلاع رسانی و روابط عمومی وزارت آموزش و پرورش معرفی شد
ایران آنلاین

رئیس جدید مرکز اطلاع رسانی و روابط عمومی وزارت آموزش و پرورش معرفی شد

ایران آنلاین
رئیس جدید مرکز اطلاع رسانی و روابط عمومی وزارت آموزش و پرورش معرفی شد

label, , , , , , , , , , , , , ,

About the author