دانش‌آشتیانی انجام داد؛ تغییر ۶۰ نفر از مدیران زیرمجموعه صندوق ذخیره فرهنگیان/ بازگشت ۳۰۰ میلیارد از سهام معلمان

دانش‌آشتیانی انجام داد؛ تغییر ۶۰ نفر از مدیران زیرمجموعه صندوق ذخیره فرهنگیان/ بازگشت ۳۰۰ میلیارد از سهام معلمان
کندو

دانش‌آشتیانی انجام داد؛ تغییر ۶۰ نفر از مدیران زیرمجموعه صندوق ذخیره فرهنگیان/ بازگشت ۳۰۰ میلیارد از سهام معلمان

کندو
دانش‌آشتیانی انجام داد؛ تغییر ۶۰ نفر از مدیران زیرمجموعه صندوق ذخیره فرهنگیان/ بازگشت ۳۰۰ میلیارد از سهام معلمان

label, , , , , , , , , , , , , ,

About the author