حق التدریسی های آموزش و پرورش تا چه زمانی باید در انتظار حقوق باشند؟

حق التدریسی های آموزش و پرورش تا چه زمانی باید در انتظار حقوق باشند؟

حق التدریسی های آموزش و پرورش تا چه زمانی باید در انتظار حقوق باشند؟

سومین ماه سال تحصیلی ۹۶-۹۵ را طی می کنیم و همچنان گروهی از فرهنگیان رسمی به تاخیر در پرداخت حقوق ها انتقاد دارند، حقوق هایی که سر موعد مقرر پرداخت نمی شود و تاخیر در پرداخت ها برنامه ریزی های فرهنگیان را به هم می ریزد.

حق التدریسی های آموزش و پرورش تا چه زمانی باید در انتظار حقوق باشند؟

(image)

سومین ماه سال تحصیلی ۹۶-۹۵ را طی می کنیم و همچنان گروهی از فرهنگیان رسمی به تاخیر در پرداخت حقوق ها انتقاد دارند، حقوق هایی که سر موعد مقرر پرداخت نمی شود و تاخیر در پرداخت ها برنامه ریزی های فرهنگیان را به هم می ریزد.

حق التدریسی های آموزش و پرورش تا چه زمانی باید در انتظار حقوق باشند؟

label, , , , , , , , , , , , , ,

About the author