جزییات فیش۹۵

جزییات فیش۹۵
– از تاریخ  ۱/۱/۹۵  فوق العاده شغل حرفه ای در سقف حق شاغل دخیل می باشد. – امتیاز فوق العاده شغل کلیه عناوین شغلی نظیر دبیر،هنرآموز،مشاور،مربیان و … بشرط اشتغال به تدریس تمام وقت از تاریخ ۱/۱/۹۵ از ۱۳۰۰ به ۱۵۰۰ امتیاز اصلاح می گردد. – اصلاح  وکاهش  امتیاز سختی کار متصدیان مشاغل بعضی از […]

جزییات فیش۹۵

– از تاریخ  ۱/۱/۹۵  فوق العاده شغل حرفه ای در سقف حق شاغل دخیل می باشد. – امتیاز فوق العاده شغل کلیه عناوین شغلی نظیر دبیر،هنرآموز،مشاور،مربیان و … بشرط اشتغال به تدریس تمام وقت از تاریخ ۱/۱/۹۵ از ۱۳۰۰ به ۱۵۰۰ امتیاز اصلاح می گردد. – اصلاح  وکاهش  امتیاز سختی کار متصدیان مشاغل بعضی از […]
جزییات فیش۹۵

موزیک سرا

label, , , , , , , , , ,

About the author