تعیین شهریه مدارس غیردولتی با ۷ شاخص/شهریه باید به رؤیت خانواده‌ها برسد

تعیین شهریه مدارس غیردولتی با ۷ شاخص/شهریه باید به رؤیت خانواده‌ها برسد

پول در مدرسه

آموزش‌وپرورش اعلام کرد: شهریه مدارس غیردولتی مطابق با الگوی شهریه مشخص می‌شود و هزینه تمام شده براساس شاخص‌هایی همچون ساعت آموزش، تعداد دانش‌آموزان، مبلغ پرداختی به دبیر و نیورهای آزاد و بیمه شده محاسبه می‌شود.

تعیین شهریه مدارس غیردولتی با ۷ شاخص/شهریه باید به رؤیت خانواده‌ها برسد

(image)

آموزش‌وپرورش اعلام کرد: شهریه مدارس غیردولتی مطابق با الگوی شهریه مشخص می‌شود و هزینه تمام شده براساس شاخص‌هایی همچون ساعت آموزش، تعداد دانش‌آموزان، مبلغ پرداختی به دبیر و نیورهای آزاد و بیمه شده محاسبه می‌شود.

تعیین شهریه مدارس غیردولتی با ۷ شاخص/شهریه باید به رؤیت خانواده‌ها برسد

فانتزی

label, , , , , , , , , , , , , ,

About the author