تعیین تکلیف استخدام

تعیین تکلیف استخدام

🔵 تعیین تکلیف ( استخدام آموزش و پرورش ) نیروی انسانی آموزش و پرورش ظرف دو هفته آینده (منبع: خبرگزاری ایسنا)

تعیین تکلیف استخدام

(image) تعیین تکلیف ( استخدام آموزش و پرورش ) نیروی انسانی آموزش و پرورش ظرف دو هفته آینده (منبع: خبرگزاری ایسنا)

تعیین تکلیف استخدام

label, , , , , , , , , , , ,

About the author