تشکیل کارگروهی برای رسیدگی به معیشت معلمان/ دولت در برابر افزایش حقوق معلمان مقاومت می‌کند

تشکیل کارگروهی برای رسیدگی به معیشت معلمان/ دولت در برابر افزایش حقوق معلمان مقاومت می‌کند
تسنیم

تشکیل کارگروهی برای رسیدگی به معیشت معلمان/ دولت در برابر افزایش حقوق معلمان مقاومت می‌کند

تسنیم
تشکیل کارگروهی برای رسیدگی به معیشت معلمان/ دولت در برابر افزایش حقوق معلمان مقاومت می‌کند

label

About the author