تأخیر ۳ روزه در پرداخت حقوق فرهنگیان | آموزش و پرورش: حقوق در اختیار خزانه است

تأخیر ۳ روزه در پرداخت حقوق فرهنگیان | آموزش و پرورش: حقوق در اختیار خزانه است

حقوق آذر ماه فرهنگیان با گذشت سه روز از دی ماه هنوز پرداخت نشده است و این موضوع به دلیل عدم تامین اعتبار از سوی خزانه است. به گزارش تسنیم، با گذشت سه روز از دی ماه هنوز حقوق ماه گذشته فرهنگیان واریز نشده است

تأخیر ۳ روزه در پرداخت حقوق فرهنگیان | آموزش و پرورش: حقوق در اختیار خزانه است

(image)

حقوق آذر ماه فرهنگیان با گذشت سه روز از دی ماه هنوز پرداخت نشده است و این موضوع به دلیل عدم تامین اعتبار از سوی خزانه است. به گزارش تسنیم، با گذشت سه روز از دی ماه هنوز حقوق ماه گذشته فرهنگیان واریز نشده است

تأخیر ۳ روزه در پرداخت حقوق فرهنگیان | آموزش و پرورش: حقوق در اختیار خزانه است

label, , , , , , , , , , , , , ,

About the author