تأثیر آموزش راهبردهای یادگیری خودتنظیمی بر تفکر …

تأثیر آموزش راهبردهای یادگیری خودتنظیمی بر تفکر …
پژوهش حاضر با هدف بررسی تأثیر آموزش راهبردهای یادگیری خودتنظیمی بر تفکر انتقادی دانش­آموزان انجام گرفت. طرح پژوهش، نیمه­آزمایشی از نوع پیش­آزمون- پس­آزمون و پیگیری با گروه گواه  بود. جامعه آماری شامل کلیه دانش­آموزان دختر پایه دوم دوره متوسطه دوم مدارس دولتی ناحیه دو شهر خرم­آباد در سال تحصیلی 95- 1394 بود. حجم نمونه به تعداد 56 نفر(28 نفر گروه آزمایش و 28 نفر گروه گواه) با استفاده از روش تصادفی خوشه­ای چند مرحله­ای انتخاب گردید. سپس تنها گروه آزمایش تحت آموزش راهبردهای یادگیری خودتنظیمی قرار گرفت، بعد از اتمام جلسات آموزشی، از هر دو گروه آزمایش و گواه پس­آزمون و مجدداً دو ماه بعد، پیگیری به عمل آمد. ابزار اندازه­گیری این پژوهش پرسشنامه تفکر انتقادی ریکتس بود. نتایج پژوهش نشان داد که آموزش راهبردهای یادگیری خودتنظیمی بر تفکر انتقادی تأثیر معناداری داشت. ضمن این که­ نتایج در مرحله پیگیری نیز حفظ گردید.

تأثیر آموزش راهبردهای یادگیری خودتنظیمی بر تفکر …

پژوهش حاضر با هدف بررسی تأثیر آموزش راهبردهای یادگیری خودتنظیمی بر تفکر انتقادی دانش­آموزان انجام گرفت. طرح پژوهش، نیمه­آزمایشی از نوع پیش­آزمون- پس­آزمون و پیگیری با گروه گواه  بود. جامعه آماری شامل کلیه دانش­آموزان دختر پایه دوم دوره متوسطه دوم مدارس دولتی ناحیه دو شهر خرم­آباد در سال تحصیلی 95- 1394 بود. حجم نمونه به تعداد 56 نفر(28 نفر گروه آزمایش و 28 نفر گروه گواه) با استفاده از روش تصادفی خوشه­ای چند مرحله­ای انتخاب گردید. سپس تنها گروه آزمایش تحت آموزش راهبردهای یادگیری خودتنظیمی قرار گرفت، بعد از اتمام جلسات آموزشی، از هر دو گروه آزمایش و گواه پس­آزمون و مجدداً دو ماه بعد، پیگیری به عمل آمد. ابزار اندازه­گیری این پژوهش پرسشنامه تفکر انتقادی ریکتس بود. نتایج پژوهش نشان داد که آموزش راهبردهای یادگیری خودتنظیمی بر تفکر انتقادی تأثیر معناداری داشت. ضمن این که­ نتایج در مرحله پیگیری نیز حفظ گردید.
تأثیر آموزش راهبردهای یادگیری خودتنظیمی بر تفکر …

label, , , , , , , , , , , , ,

About the author