تأثیر آموزش تفکر مثبت به مادران بر کاهش اختلال‌های …

هدف این پژوهش، بررسی تأثیر آموزش تفکر مثبت به مادران بر کاهش اختلال‌های بیرونی شده کودکان آن‌ها بود. این پژوهش نیمه تجربی از نوع پیش آزمون – پس آزمون با گروه کنترل است. از میان مادران کودکان دارای اختلال‌های بیرونی شده ارجاع داده شده به مرکز مشاوره و روان‌شناسی دانش‌آموزی منطقه نه شهر تهران، 30 نفر به‌طور تصادفی ساده در دو گروه آزمایش (15نفر) و گروه گواه (15 نفر) قرار گرفتند. متغیر مستقل آموزش تفکر مثبت بود که در 8 جلسه 2 ساعته روی گروه آزمایش انجام شد، در گروه گواه هیچ مداخله ای صورت نگرفت. از پرسش‌نامه علائم مرضی کودکان برای جمع آوری داده‌ها استفاده شد. برای تحلیل داده‌ها از تحلیل کوواریانس استفاده شد. آموزش تفکر مثبت به مادران بر کاهش  نمره بیش فعالی/کمبود توجه و نافرمانی مقابله­ای/ لج بازی مؤثر بود. همچنین، تغییرات ایجاد شده در پیگیری یک ماهه نیز ماندگار بود. آموزش تفکر مثبت به مادران، در بهبود علائم رفتاری کودکان دارای اختلال‌های بیرونی شده مؤثر است.

سپهر نیوز

روزنامه قانون

label, , , , , , , , , , , , , ,

About the author