بی‌توجهی دولت یازدهم به رفاه، معیشت و منزلت معلمان /خیلی از فرهنگیان دل آزرده شده‌اند

بی‌توجهی دولت یازدهم به رفاه، معیشت و منزلت معلمان /خیلی از فرهنگیان دل آزرده شده‌اند
تسنیم

بی‌توجهی دولت یازدهم به رفاه، معیشت و منزلت معلمان /خیلی از فرهنگیان دل آزرده شده‌اند

تسنیم
بی‌توجهی دولت یازدهم به رفاه، معیشت و منزلت معلمان /خیلی از فرهنگیان دل آزرده شده‌اند

label, , , , , , , , , , , , , ,

About the author