برنامه جدید آزمون های ضمن خدمت

برنامه جدید آزمون های ضمن خدمت
🔖برنامه آزمونهای ضمن خدمت 🔖برنامه آزمونهای ضمن خدمت ۱️⃣ شمیم دانش ( ۲۸ ساعت ) 🔸تکرار آزمون دوم از ۳۰ دی تا ۲ بهمن 🔸تکرار آزمون نهایی از ۳ بهمن تا ۵ بهمن ۲️⃣ هوشمندسازی ( ۴۰ ساعت ) 🔸بارگذاری فایل پاورپوینت و فایل ورد آزمون اول همچنان ادامه دارد 🔸بارگذاری فایل ویدئو آزمون دوم […]

برنامه جدید آزمون های ضمن خدمت

🔖برنامه آزمونهای ضمن خدمت 🔖برنامه آزمونهای ضمن خدمت ۱️⃣ شمیم دانش ( ۲۸ ساعت ) 🔸تکرار آزمون دوم از ۳۰ دی تا ۲ بهمن 🔸تکرار آزمون نهایی از ۳ بهمن تا ۵ بهمن ۲️⃣ هوشمندسازی ( ۴۰ ساعت ) 🔸بارگذاری فایل پاورپوینت و فایل ورد آزمون اول همچنان ادامه دارد 🔸بارگذاری فایل ویدئو آزمون دوم […]
برنامه جدید آزمون های ضمن خدمت

label, , , , , , , , , , , , , ,

About the author