بررسی خصوصیات روان سنجی پرسشنامه همدلی و همدردی در …

بررسی خصوصیات روان سنجی پرسشنامه همدلی و همدردی در …
هدف پژوهش حاضر، بررسی ویژگی­های روان­ سنجی پرسشنامه همدلی و همدردی در  بین دانش­آموزان بود. بدین منظور 350  نفر دانش­آموز (130 پسر و 220 دختر) از دانش­آموزان مقطع متوسطه شهرستان پارس­آباد به روش نمونه­گیری تصادفی ساده انتخاب شدند و به پرسشنامه همدلی و همدردی پاسخ دادند. داده­ها با روش تحلیل عاملی تاییدی و نرم افزار LISREL 8.8 مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت. یافته­ها نشان داد که ضریب آلفای کرونباخ برای مؤلفه­های همدلی شناختی 84/0، همدلی عاطفی 81/0 و همدردی 78/0 و ضریب آلفای کرونباخ کل پرسشنامه 82/0 به دست آمد. اعتبار باز­آزمایی نیز در فاصله 2 هفته اجرا در دامنه 71/0 تا 78/0 به دست آمد. یافته‌های حاصل از تحلیل عاملی تاییدی مرتبه اول و مرتبه دوم نشان داد که این مدل از برازش مناسبی برخوردار است (­­056/0 =RMSEA). با توجه به نتایج به دست آمده، می­توان گفت که پرسشنامه همدلی و همدردی ابزاری مناسب برای سنجش همدلی و همدردی در دانش آموزان است.

بررسی خصوصیات روان سنجی پرسشنامه همدلی و همدردی در …

هدف پژوهش حاضر، بررسی ویژگی­های روان­ سنجی پرسشنامه همدلی و همدردی در  بین دانش­آموزان بود. بدین منظور 350  نفر دانش­آموز (130 پسر و 220 دختر) از دانش­آموزان مقطع متوسطه شهرستان پارس­آباد به روش نمونه­گیری تصادفی ساده انتخاب شدند و به پرسشنامه همدلی و همدردی پاسخ دادند. داده­ها با روش تحلیل عاملی تاییدی و نرم افزار LISREL 8.8 مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت. یافته­ها نشان داد که ضریب آلفای کرونباخ برای مؤلفه­های همدلی شناختی 84/0، همدلی عاطفی 81/0 و همدردی 78/0 و ضریب آلفای کرونباخ کل پرسشنامه 82/0 به دست آمد. اعتبار باز­آزمایی نیز در فاصله 2 هفته اجرا در دامنه 71/0 تا 78/0 به دست آمد. یافته‌های حاصل از تحلیل عاملی تاییدی مرتبه اول و مرتبه دوم نشان داد که این مدل از برازش مناسبی برخوردار است (­­056/0 =RMSEA). با توجه به نتایج به دست آمده، می­توان گفت که پرسشنامه همدلی و همدردی ابزاری مناسب برای سنجش همدلی و همدردی در دانش آموزان است.
بررسی خصوصیات روان سنجی پرسشنامه همدلی و همدردی در …

label, , , , , , , , , , , , , ,

About the author