برخورد قاطع با دریافت وجه اجباری از دانش آموزان در زمان ثبت نام

برخورد قاطع با دریافت وجه اجباری از دانش آموزان در زمان ثبت نام

رئیس اداره نظارت و ارزیابی اداره کل آموزش و پرورش استان خراسان رضوی گفت: با هرگونه دریافت وجه اجباری از دانش آموزان در زمان ثبت نام برخورد قاطع و قانونی می شود.

برخورد قاطع با دریافت وجه اجباری از دانش آموزان در زمان ثبت نام

(image)

رئیس اداره نظارت و ارزیابی اداره کل آموزش و پرورش استان خراسان رضوی گفت: با هرگونه دریافت وجه اجباری از دانش آموزان در زمان ثبت نام برخورد قاطع و قانونی می شود.

برخورد قاطع با دریافت وجه اجباری از دانش آموزان در زمان ثبت نام

موسیقی

label, , , , , , , , , , , , , ,

About the author