بخشنامه نحوه اجرای قانون ممنوعیت بکارگیری بازنشستگان و افراد بازخرید شده

بخشنامه نحوه اجرای قانون ممنوعیت بکارگیری بازنشستگان و افراد بازخرید شده

بر اساس ماده واحده قانون ممنوعیت بازنشستگان به کارگیری افرادی که در اجرای قوانین و مقررات مربوطه بازنشسته یا بازخرید شده یا شوند، در دستگاه‌های اجرایی موضوع ماده (5) قانون مدیریت خدمات کشوری و کلیه دستگاه‌های که به نحوی از انحا  از بودجه عمومی کل کشور استفاده می کنند به استثنا موارد بر شمرده شده در تبصره 1 و 2 ماده واحده ممنوع است.

بخشنامه نحوه اجرای قانون ممنوعیت بکارگیری بازنشستگان و افراد بازخرید شده

(image)

بر اساس ماده واحده قانون ممنوعیت بازنشستگان به کارگیری افرادی که در اجرای قوانین و مقررات مربوطه بازنشسته یا بازخرید شده یا شوند، در دستگاه‌های اجرایی موضوع ماده (5) قانون مدیریت خدمات کشوری و کلیه دستگاه‌های که به نحوی از انحا  از بودجه عمومی کل کشور استفاده می کنند به استثنا موارد بر شمرده شده در تبصره 1 و 2 ماده واحده ممنوع است.

بخشنامه نحوه اجرای قانون ممنوعیت بکارگیری بازنشستگان و افراد بازخرید شده

دانلود فیلم جدید

label, , , , , , , , , , , , , ,

About the author