انتقال۹۵

انتقال۹۵
بخشنامه نقل انتقالات ۹۵/۹۴ بعداز مراحل قانونی به ادارات اداره کل  و سپس به مناطق و نواحیه به تدریج ارسال می شود به همین خاطر تا دریافت بخشنامه از وزرات به اداره کل استانها و مناطق تا یک هفته صبر نمایید. زمان ثبت نام اول خرداد ۱۳۹۵ می باشد.جزییات شیوه نامه متعاقبااعلام خواهدشد.

انتقال۹۵

بخشنامه نقل انتقالات ۹۵/۹۴ بعداز مراحل قانونی به ادارات اداره کل  و سپس به مناطق و نواحیه به تدریج ارسال می شود به همین خاطر تا دریافت بخشنامه از وزرات به اداره کل استانها و مناطق تا یک هفته صبر نمایید. زمان ثبت نام اول خرداد ۱۳۹۵ می باشد.جزییات شیوه نامه متعاقبااعلام خواهدشد.
انتقال۹۵

آپدیت نود 32 جدید آفلاین

car

label, , , , , ,

About the author