امسال حداقل 30 درصد منابع استانی صرف حاشیه نشینی ازجمله آموزش دانش آموزان می شود

امسال حداقل 30 درصد منابع استانی صرف حاشیه نشینی ازجمله آموزش دانش آموزان می شود
ایرنا-16 ساعت پیش

امسال حداقل 30 درصد منابع استانی صرف حاشیه نشینی ازجمله آموزش دانش آموزان می شود

ایرنا-16 ساعت پیش
امسال حداقل 30 درصد منابع استانی صرف حاشیه نشینی ازجمله آموزش دانش آموزان می شود

خرید بک لینک
label, ,

About the author