افزایش منابع مالی و اعتبارات، پرداخت مطالبات فرهنگیان و حق الزحمه امتحانات در برنامه دولت دوازدهم !

افزایش منابع مالی و اعتبارات، پرداخت مطالبات فرهنگیان و حق الزحمه امتحانات در برنامه دولت دوازدهم !
نوداد

افزایش منابع مالی و اعتبارات، پرداخت مطالبات فرهنگیان و حق الزحمه امتحانات در برنامه دولت دوازدهم !

نوداد
افزایش منابع مالی و اعتبارات، پرداخت مطالبات فرهنگیان و حق الزحمه امتحانات در برنامه دولت دوازدهم !

label, , , , , , , , , , , , , ,

About the author