اعطای وام چند صد میلیونی از صندوق ذخیره فرهنگیان به یک کارتن‌خواب!

اعطای وام چند صد میلیونی از صندوق ذخیره فرهنگیان به یک کارتن‌خواب!
ساعت 24

اعطای وام چند صد میلیونی از صندوق ذخیره فرهنگیان به یک کارتن‌خواب!

ساعت 24
اعطای وام چند صد میلیونی از صندوق ذخیره فرهنگیان به یک کارتن‌خواب!

label, , , , , , , , , , , , , ,

About the author