اعزام سربازمعلم مشخص شد

اعزام سربازمعلم مشخص شد

اعلام اعزام سرباز معلمان//برنامه اعزام پذیرفته شدگان سرباز معلم در تاریخ ۹۵/۴/۱۹ که محل خدمت آموزش آنها  المهدی بابل- شهدای کرمانشاه – طباطبایی تبریز  می باشد . لذامشمولین جهت دریافت برگه اعزام به خدمت  باید در وروز های ۹۴/۴/۱۵ و۱۹/۴/۱۹به پلیس +۱۰ مراکزوظیفه عمومی استان مراجعه کنند۱۳۹۴/۰۴/۰۱٫ تاریخ اعزام  می باشد  //  اعلام جزییات سربازمعلم

اعزام سربازمعلم مشخص شد

اعلام اعزام سرباز معلمان//برنامه اعزام پذیرفته شدگان سرباز معلم در تاریخ ۹۵/۴/۱۹ که محل خدمت آموزش آنها  المهدی بابل- شهدای کرمانشاه – طباطبایی تبریز  می باشد . لذامشمولین جهت دریافت برگه اعزام به خدمت  باید در وروز های ۹۴/۴/۱۵ و۱۹/۴/۱۹به پلیس +۱۰ مراکزوظیفه عمومی استان مراجعه کنند۱۳۹۴/۰۴/۰۱٫ تاریخ اعزام  می باشد  //  اعلام جزییات سربازمعلم

اعزام سربازمعلم مشخص شد

دانلود فیلم جدید

label, , , , , , , , , , , , , ,

About the author