اعتبار بودجه سال 97 در حالت خوش بینانه کفاف حقوق معلمان را می دهد !

اعتبار بودجه سال 97 در حالت خوش بینانه کفاف حقوق معلمان را می دهد !
نوداد

اعتبار بودجه سال 97 در حالت خوش بینانه کفاف حقوق معلمان را می دهد !

نوداد
اعتبار بودجه سال 97 در حالت خوش بینانه کفاف حقوق معلمان را می دهد !

label, , , , , , , , , , , , , ,

About the author