اطلاعیه مهم ضمن خدمت

اطلاعیه مهم ضمن خدمت
همکاران محترم با سلام و احترام ​به اطلاع می رساند : دوره های درون سازمانی که به هر دلیل در سامانه ltms تا قبل از سال ۱۳۹۳ ثبت نگردیده است ، برای بار آخر از تاریخ  ۱۰ / ۱۱ / ۱۳۹۶ به مدت یک هفته قابل ثبت خواهد بود . لذا موجب امتنان است از […]

اطلاعیه مهم ضمن خدمت

همکاران محترم با سلام و احترام ​به اطلاع می رساند : دوره های درون سازمانی که به هر دلیل در سامانه ltms تا قبل از سال ۱۳۹۳ ثبت نگردیده است ، برای بار آخر از تاریخ  ۱۰ / ۱۱ / ۱۳۹۶ به مدت یک هفته قابل ثبت خواهد بود . لذا موجب امتنان است از […]
اطلاعیه مهم ضمن خدمت

label, , , , , , , , , , , ,

About the author