اسکان بیش از 7 میلیون نفر روز مسافر در ستادهای اسکان فرهنگیان کشور

اسکان بیش از 7 میلیون نفر روز مسافر در ستادهای اسکان فرهنگیان کشور
ایسنا-49 دقیقه پیش

اسکان بیش از 7 میلیون نفر روز مسافر در ستادهای اسکان فرهنگیان کشور

ایسنا-49 دقیقه پیش
اسکان بیش از 7 میلیون نفر روز مسافر در ستادهای اسکان فرهنگیان کشور

شهر خبر

سپهر نیوز

label, , , , , , , , , , , , , ,

About the author