استخدام فرزندان بازنشسته وجود ندارد

استخدام فرزندان بازنشسته وجود ندارد

امکان جایگزینی فرزندان فرهنگی بجای والدین بازنشسته وجود ندارد

مجله خبری فرهنگیان: فاضل، مدیرکل دفتر وزارتی آموزش و پرورش: در شرایط مساوی برای پذیرش در آزمون استخدامی و دانشگاه فرهنگیان اولویت با فرزندان معلمان است./ با توجه به تعداد ۷۰۰هزار بازنشسته عملا امکان جایگزینی فرزندانشان نیست. به گزارش عیارآنلاین، محمد فاضل مدیر کل دفتر وزارتی، در خصوص امتیازاتی که شامل فرزندان فرهنگیان در این […]

 فاضل، مدیرکل دفتر وزارتی آموزش و پرورش: در شرایط مساوی برای پذیرش در آزمون استخدامی و دانشگاه فرهنگیان اولویت با فرزندان معلمان است./ با توجه به تعد

image_600_400

اد ۷۰۰هزار بازنشسته عملا امکان جایگزینی فرزندانشان نیست.
به گزارش عیارآنلاین، محمد فاضل مدیر کل دفتر وزارتی، در خصوص امتیازاتی که شامل فرزندان فرهنگیان در این وزارتخانه می شود و از نظر مراحل اداری و قانونی امکان پذیر است ،گفت: آموزش و پرورش برای فرزندان فرهنگیان امتیازاتی در آزمون استخدامی این وزارتخانه قائل می شود به این شکل که در شرایط مساوی برای پذیرش درآزمون اولویت با فرزندان فرهنگیان است.

وی با بیان اینکه تنها امتیاز برای فرزندان فرهنگیان فقط مساله مذکور است، ادامه داد: این شرایط برای پذیرش دانشجو در دانشگاه فرهنگیان و هم چنین در آزمون های استخدامی برقرار است.
مدیر کل دفتر وزارتی

در خصوص این مساله که آیا امکان جایگزینی فرزند به جای والدینش بعد از بازنشستگی آنها امکان دارد یا خیر، اظهار کرد: در آموزش و پرورش با توجه به تعداد بازنشستگان بسیاری که در کل حدود ۷۰۰ هزار نفر را شامل می شود ، چنین کاری عملا امکان پذیر نیست بنابراین چنین طرحی در این وزارتخانه اجرا نمی شود.
فاضل درباره وضعیت آزمون استخدامی امسال عنوان کرد: هم چنان در انتظار پاسخ سازمان مدیریت برای اخذ مجوز آزمون هستیم تا مراحل بعدی در دستور کار قرار گیرد.

استخدام فرزندان بازنشسته وجود ندارد

امکان جایگزینی فرزندان فرهنگی بجای والدین بازنشسته وجود ندارد

مجله خبری فرهنگیان: فاضل، مدیرکل دفتر وزارتی آموزش و پرورش: در شرایط مساوی برای پذیرش در آزمون استخدامی و دانشگاه فرهنگیان اولویت با فرزندان معلمان است./ با توجه به تعداد ۷۰۰هزار بازنشسته عملا امکان جایگزینی فرزندانشان نیست. به گزارش عیارآنلاین، محمد فاضل مدیر کل دفتر وزارتی، در خصوص امتیازاتی که شامل فرزندان فرهنگیان در این […]

 فاضل، مدیرکل دفتر وزارتی آموزش و پرورش: در شرایط مساوی برای پذیرش در آزمون استخدامی و دانشگاه فرهنگیان اولویت با فرزندان معلمان است./ با توجه به تعد

(image)

اد ۷۰۰هزار بازنشسته عملا امکان جایگزینی فرزندانشان نیست.
به گزارش عیارآنلاین، محمد فاضل مدیر کل دفتر وزارتی، در خصوص امتیازاتی که شامل فرزندان فرهنگیان در این وزارتخانه می شود و از نظر مراحل اداری و قانونی امکان پذیر است ،گفت: آموزش و پرورش برای فرزندان فرهنگیان امتیازاتی در آزمون استخدامی این وزارتخانه قائل می شود به این شکل که در شرایط مساوی برای پذیرش درآزمون اولویت با فرزندان فرهنگیان است.

وی با بیان اینکه تنها امتیاز برای فرزندان فرهنگیان فقط مساله مذکور است، ادامه داد: این شرایط برای پذیرش دانشجو در دانشگاه فرهنگیان و هم چنین در آزمون های استخدامی برقرار است.
مدیر کل دفتر وزارتی

در خصوص این مساله که آیا امکان جایگزینی فرزند به جای والدینش بعد از بازنشستگی آنها امکان دارد یا خیر، اظهار کرد: در آموزش و پرورش با توجه به تعداد بازنشستگان بسیاری که در کل حدود ۷۰۰ هزار نفر را شامل می شود ، چنین کاری عملا امکان پذیر نیست بنابراین چنین طرحی در این وزارتخانه اجرا نمی شود.
فاضل درباره وضعیت آزمون استخدامی امسال عنوان کرد: هم چنان در انتظار پاسخ سازمان مدیریت برای اخذ مجوز آزمون هستیم تا مراحل بعدی در دستور کار قرار گیرد.

استخدام فرزندان بازنشسته وجود ندارد

بازی

label, , , , , , , , , , , , , ,

About the author