ارسال بخشنامه ده درصد

ارسال بخشنامه ده درصد

ارسال  بخشنامه   بخشنامه ۱/۹۶ مورخ ۲۷/۱/۹۶ موضوع تعیین ضریب حقوق کارکنان مشمول قانون مدیریت خدمات کشوری شماره بخشنامه : ۱/۷۱۰                 تاریخ بخشنامه : ۲۷/۰۱/۹۶
تعیین ضریب حقوق کارکنان مشمول قانون مدیریت خدمات کشوری

 

ارسال بخشنامه ده درصد

ارسال  بخشنامه   بخشنامه ۱/۹۶ مورخ ۲۷/۱/۹۶ موضوع تعیین ضریب حقوق کارکنان مشمول قانون مدیریت خدمات کشوری شماره بخشنامه : ۱/۷۱۰                 تاریخ بخشنامه : ۲۷/۰۱/۹۶
تعیین ضریب حقوق کارکنان مشمول قانون مدیریت خدمات کشوری

 

ارسال بخشنامه ده درصد

label, , , , , , , , , , , , , ,

About the author