اجرای نمایش چهارشنبه سوری در یکی از کودکستان های تهران

 
هدف از پژوهش حاضر بررسی اثربخشی آموزش نوروفیدبک بر پردازش شناختی در کودکان مبتلا به اختلال نقص توجه/ بیش فعالی بود.این مطالعه به صورت شبه آزمایشی انجام شد. جامعه آماری این پژوهش شامل کلیه کودکان 7 تا 14 سال مبتلا به اختلال نقص توجه/ بیش فعالی مراجعه کننده به مرکز اعصاب و روان آتیه بود. از این میان 12 نفر از مراجعان که شرایط لازم را دارا بوده، به صورت نمونه‌گیری در دسترس انتخاب شدند که 6 نفر دارای اختلال نقص توجه/ بیش فعالی از نوع بی توجهی و 6 نفر دارای اختلال نقص توجه/ بیش فعالی از نوع ترکیبی بودند. در این مطالعه کودکان 40 جلسه نوروفیدبک به صورت سه بار در هفته دریافت کردند و در دو مرحله پیش و پس از آموزش نوروفیدبک با آزمون ارزیابی سیستم شناختی مورد ارزیابی و مقایسه قرار گرفتند. داده‌ها با استفاده از آزمون تی وابسته و تحلیل کوواریانس تجزیه و تحلیل شد. نتایج نشان داد که آموزش نوروفیدبک بر کاهش نشانگان نقص توجه و تمرکز و نشانگان ترکیبی موثربوده است. اما نتایج تحلیل کوواریانس نشان داد که اندازه اثر در گروه نقص توجه بیش از گروه ترکیبی نبوده است.
 

اخبار دنیای دیجیتال

بک لینک رنک 8همراه با تصاویر جشن چهارشنبه سوری از این کودکستان

استخدام

بک لینک

label, , , , , , , , , , , , , ,

About the author