اثربخشی آموزش نوروفیدبک بر پردازش شناختی کودکان …

 
هدف از پژوهش حاضر بررسی اثربخشی آموزش نوروفیدبک بر پردازش شناختی در کودکان مبتلا به اختلال نقص توجه/ بیش فعالی بود.این مطالعه به صورت شبه آزمایشی انجام شد. جامعه آماری این پژوهش شامل کلیه کودکان 7 تا 14 سال مبتلا به اختلال نقص توجه/ بیش فعالی مراجعه کننده به مرکز اعصاب و روان آتیه بود. از این میان 12 نفر از مراجعان که شرایط لازم را دارا بوده، به صورت نمونه‌گیری در دسترس انتخاب شدند که 6 نفر دارای اختلال نقص توجه/ بیش فعالی از نوع بی توجهی و 6 نفر دارای اختلال نقص توجه/ بیش فعالی از نوع ترکیبی بودند. در این مطالعه کودکان 40 جلسه نوروفیدبک به صورت سه بار در هفته دریافت کردند و در دو مرحله پیش و پس از آموزش نوروفیدبک با آزمون ارزیابی سیستم شناختی مورد ارزیابی و مقایسه قرار گرفتند. داده‌ها با استفاده از آزمون تی وابسته و تحلیل کوواریانس تجزیه و تحلیل شد. نتایج نشان داد که آموزش نوروفیدبک بر کاهش نشانگان نقص توجه و تمرکز و نشانگان ترکیبی موثربوده است. اما نتایج تحلیل کوواریانس نشان داد که اندازه اثر در گروه نقص توجه بیش از گروه ترکیبی نبوده است.
 

اخبار دنیای دیجیتال

بک لینک رنک 8

label, , , , , , , , , , , , ,

About the author