آیین نامه هدایت تحصیلی دانش آموزان به استان های كشور ابلاغ شد

آیین نامه هدایت تحصیلی دانش آموزان به استان های كشور ابلاغ شد

 

آیین نامه هدایت تحصیلی دانش آموزان از سوی معاونت پرورشی و فرهنگی وزارت آموزش و پرورش به استان های سراسر كشور ابلاغ شد.

آیین نامه هدایت تحصیلی دانش آموزان به استان های كشور ابلاغ شد

 

آیین نامه هدایت تحصیلی دانش آموزان از سوی معاونت پرورشی و فرهنگی وزارت آموزش و پرورش به استان های سراسر كشور ابلاغ شد.

آیین نامه هدایت تحصیلی دانش آموزان به استان های كشور ابلاغ شد

تلگرام

label, , , , , , , , , , , , , ,

About the author