آموزش و پرورش هرمزگان پاسخگوی عدم دقت و سهل انگاری خود باشد / متولیان بخش حمل و نقل هم مقصر هستند

آموزش و پرورش هرمزگان پاسخگوی عدم دقت و سهل انگاری خود باشد / متولیان بخش حمل و نقل هم مقصر هستند
بازخبر

آموزش و پرورش هرمزگان پاسخگوی عدم دقت و سهل انگاری خود باشد / متولیان بخش حمل و نقل هم مقصر هستند

بازخبر
آموزش و پرورش هرمزگان پاسخگوی عدم دقت و سهل انگاری خود باشد / متولیان بخش حمل و نقل هم مقصر هستند

label, , , , , , , , , , , , , ,

About the author